Trivselregler

Trivselregler BRF Båtklubben

För dessa trivselregler gäller att:

De är komplement till lagar och stadgar

Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas som bostadsrätt

Styrelsen beslutar om och antar trivselregler

Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan
Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivselregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut).

Allmänt

 1. Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Fastighetsskötaren/lokalvårdaren, vice värden eller alternativt styrelsen skall omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas.
 3. I lägenheten (bostad + lokal) får inte utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid, övriga bostadsrättshavare. Bostadsrättshavare får inte heller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet, utan styrelsens medgivande.
 4. Medlem skall vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till styrelsen.
 5. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd skall begränsas enligt Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.
 6. Antenner och paraboler får inte uppsättas utan styrelsens godkännande.
 7. Vid användning av gemensamma utrymmen är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om utrustning och ordning som anslagits i dessa utrymmen.
 8. Markiser på balkonger/terrasser och ovanför fönster får inte uppsättas av byggnadstekniska skäl.
 9. Torkmattor och annat brännbart får inte förvaras framför lägenhetens entrédörr. Styrelsen ska godkänna enhetliga dörrskyltar för lägenhetsdörrar.
 10. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Kräldjur är inte tillåtet. Lösspringande hund är ej tillåtet inom föreningens fastighet.
 11. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor och dylikt väl innan de läggs på därför avsedd plats. (Se separat instruktion.)
 12. Medlem är skyldig att följa anvisningar från brandansvarig som är utsedd av styrelsen.

Hänsyn till grannar

 1. Visa extra hänsyn till dina grannar efter 22.00 och före 08.00. Tänk på att t.ex. höga volymer på musikanläggning/TV, användning av tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin, användning av borrmaskin och dylikt stör dina grannar. Stäng balkongdörrar och fönster. Undvik även skrik och skrän, mopeder med mera på gården.
 2. Mattor, kläder eller dylikt får inte piskas på balkonger/terrasser, i entréer, i trappor eller rengöras från fönster. Till mattor rekommenderas dammsugning.
 3. I trapphus/gemensam hall/på gården får ingenting förvaras (som t.ex. skräp, barnvagnar, packlårar, cyklar, övervintrande blommor etc.) enligt gällande lagstiftning. Risk finns för brand, rökutveckling och behov finns då för snabb evakuering. Uppställning av cyklar, barnvagnar m.m. får endast ske i därför anvisade utrymme eller inom egen lägenhet/balkong.
 4. Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.
 5. Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen och vid anslutning till entredörrar.
 6. Gasolgrill och elgrill får användas på balkonger/terrasser. På balkong/terrass få godkänd grill endast användas så att obehag för omkringboende inte uppstår. Gasoltuber får endast förvaras på balkong/terrass.

Gårdar och vägar

 1. Tillstånd för all form av skyltning/affischering in- och utvändigt skall begäras. Tillstånd ska skriftligt utfärdas av styrelsen.
 2. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar.
 3. Balkong skottas vid behov. Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket.
 4. Undvik tomgångskörning och onödigt störande motorljud mellan 22:00-08:00.
 5. Uppställning av fordon och parkering är förbjudet på andra ytor än garage-/bilplatser.
 6. Garage-/bilplatser skall nyttjas enbart för förvaring av personbilar.
 7. Brandsyn sker av styrelsen tillsammans med företrädare för brandmyndighet.
 8. Bostadsrättshavaren med familj samt gäster och de som inrymts i lägenheten ska känna till och följa samtliga föreskrifter som utfärdas och meddelas ut samt anslås från styrelsen.
 9. Bostadsrättshavaren ska före inflyttning teckna och upprätthålla hemförsäkring.
Andrahandsupplåtelse

Allmänt

Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för såväl uthyrning som upplåtelse. Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet. Andrahandsupplåtelse är att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra. Detta gäller även andrahandsupplåtelser via sajten Airbnb eller liknade sajter på Internet.

Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du till exempel ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år. 

Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand i övrigt för kortare tid om Du t.ex. skall vara borta hela sommaren och vill att någon, t.ex. någon släkting som sommarjobbar här, skall kunna bo där under tiden.

Styrelsen förbehåller sig rätten att kontrollera den eller de personer som föreslås av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelse. Styrelsen godkänner inte andrahandsupplåtelser via sajten Airbnb eller liknade sajter på Internet.

Så ansöker du

Din ansökan ska ske skriftligen i bägge fallen och lämnas till styrelsen. 

Ansökan lämnar du i föreningenspostfack Pollargatan 24 eller mailar styrelsen@brfbatkubben.se, varefter styrelsen behandlar din ansökan på kommande möte eller per capsulam via epost. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månanden, med undantag för juli.